ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ

Работна група се състои от различни специалисти в областта на хуманитаристиката: професори, доценти, докторанти, асистенти, докторанти, студенти от УниБИТ /Университета по библиотекознание и информационни технологии/. Научния колектив на проекта се състои изцяло от преподаватели и млади учени от УниБИТ.

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ


  • проф. д-р Мария Николова
  • проф. д.ик.н. Стоян Денчев
  • проф. д.филос.н. Иванка Янкова
  • проф. д-р София Василева
  • доц. д-р Силвия Станчева

МЛАДИ УЧЕНИ


  • д-р Вяра Николова - постдокторант
  • Деница Димитрова - докторант
  • Василка Караиванова - студент
Image


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: 

проф. д-р Мария Стефанова Николова
Директор на Департамент общообразователни дисциплини в УниБИТ

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
Обществени комуникации и информационни науки. История на книгата и история на литературата, българска литература за деца, руски език и литература, технология на екскурзоводската дейност, опазване и популяризиране на културното наследство.

ХАБИЛИТИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВА
Image

Стоян Георгиев Денчев
проф., доктор на икономическите науки

 

Image


Иванка Василева Янкова
професор, доктор на философските науки


 

Image


София Илиева Василева-Вълчева
професор, доктор

 


 

Image

 

Силвия Станчева Станчева
доцент, доктор

 


 

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ
Image

Вяра Василева Николова
ст. преподавател, доктор

Image

Деница Крумова Димитрова
докторантImage

Василка Николова Караиванова
студент в УниБИТ.Банер 1
©2018-2023 УниБИТ. Реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ