Научен семинар „Опазване и социализация на българското християнско наследство на територията  на Р Турция“ – Истанбул, 11 май 2022 г.
По Национален проект ДН15/4 „Създаване на модел за опазване, социализация и популяризиране на православните храмове в България“, финансиран от ФНИ при МОН

В изпълнение на заложените дейности по проект ДН15/4 „Създаване на модел за опазване, социализация и популяризиране на православните храмове в България“ от 11.12.2017 г. екипът проекта, съвместно с Българската Екзархия в Истанбул, Храм „Св. Стефан“ и Генералното консулство на Р България организираха и проведоха Научен семинар в гр. Истанбул, в сградата на Българската Екзархия. Темата на семинара бе тясно свързана с тематиката на проекта ДН15/4. Семинарът бе открит с встъпителните слова на Ректора на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева, която подчерта традиционните научни и изследователски интереси на преподаватели и студенти от Унибит към културното наследство, както и значението и ролята на добросъседските отношения и трансграничното сътрудничество между Р България и Р Турция за опазването му.
Участниците в семинара бяха поздравени от представители на българското генерално консулство в Истанбул, в което бе подчертана особената заслуга на преподавателите от УниБИТ, които със своята дейност изследват, изучават и популяризират културното ни наследство – материално, нематериално и религиозно. Отговор на приветствията от страна на екипа на проекта ДН15/4 поднесе проф. д.филос.н. Иванка Янкова, която благодари на високите гости и обоснова нуждата от разработването на този проект. Тя даде старт на научния семинар „Опазване и социализация на българското християнско наследство на територията на Р Турция“ генериран от тематиката на проекта.
Ръководителят на проекта проф. д-р Мария Николова запозна присъстващите с предисторията, същността, целите и задачите, заложени в него, обобщи извършените дейности и наблюдения и представи научните резултати от тяхното изпълнение. Тя подробно анализира съществуващите проблеми в изследваните пилотни общини – Варна, Смолян и Болярово, разкри местните добри практики по опазването на религиозните паметници, както и даде примери за резултати от трансграничното сътрудничество между Р България и Р Турция.
В същинската си част семинарът продължи присъствено и дистанционно с доклади и последвали дискусии. Те бяха фокусирани върху различни аспекти на практиките по опазването на православните паметници в различни региони на страната и на територията на Р Турция, както и върху проблемите при тяхното осъществяване.
В своя доклад Механизми на политиките за сътрудничество между Република България и Република Турция за опазване на недвижимото културно наследство проф. д-р София Василева очерта основните направления и документи, регламентиращи сътрудничеството между двете съседски страни. Като продължение на тази тема бе и докладът на проф. д. ик. н. Стоян Денчев и гл. ас. д-р Светла Шапкалова „Религиозното хрумване в социализацията на църквата Св. Георги в Одрин“, в който бе направена ретроспекция на патриотичния подем и ентусиазъм на инициативния комитет
по възстановяване на храма, довел до пълното му възстановяване. За ролята на този храм в живота на българската диаспора в Одрин бе докладът на най-младия член на екипа – маг. Василка Караиванова „Църквата „Св. Георги“ в гр. Одрин- пазител на духовност и културна памет на българите зад граница“ Във връзка с тематиката на проекта бе и докладът на проф. Иванка
Янкова и доц. Силвия Станчева „Опазване, популяризиране и социализация на православните храмове в Добричка духовна околия". В него те споделиха свои изследвания по опазването на православните храмове в този регион и наблегнаха на дейности по възстановяване на стари храмове и на строителството на нови.
Особен интерес предизвика докладът на друг млад учен от екипа д-р Деница Димитрова. Във фокуса на нейното внимание бе мултирелигиозното сътрудничество и съжителство в някои райони на България със смесено, от гледна точка вероизповедание, население. Нейните изследвания и наблюдения са върху тези проблеми в община Дулово. Докладът й „Мултирелигиозно сътрудничество на територията на Община Дулово“ разкри традиционните за нашето население верска търпимост и взаимопомощ.
На основата на изнесените доклади и в резултат на последвалата продуктивна и оживена дискусия, участниците стигнаха до извода, че българският модел за опазване на православното наследство е органично свързан с изключителното грижовно отношение на населението в малки и големи населени места към църквите, параклисите и манастирите. Подобно положително отношение се проявява и от представителите на държавната и местна власт, които намират начини и средства да поддържат и популяризират религиозното ни наследство. Българската православна църква и бизнесът също дават своя принос – в много населени места със средства на малкия, среден и едър бизнес, и със средствата и благословията на БПЦ се строят параклиси, църкви, големи храмове. Всички тези резултати са продукт на доброволната и безвъзмездна подкрепа и помощ и от страна на обикновените хора, които възприемат храма като олицетворение на националната ни идентичност.

1. Доклад-отчет на проф. д-р Мария Николова
2. проф. д.ик.н. Стоян Денчев, гл.ас. д-р Светла Шапкалова. Религиозното хрумване в социализацията на църквата Св. Георги в Одрин.
3. проф. д-р София Василева: ОПАЗВАНЕТО НА ОБЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ПОЛИТИКИТЕ ЗА КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 
4. проф. д-р Мария Николова: Християнските храмове на територията на област Смолян като част от потенциалните ресурси за разширяване на туристическите дестинации в България (презентация ТУК)
5. Проф. дфн Иванка Янкова, Доц. д-р Силвия Станчева: Опазване, популяризиране и социализация на православните храмове в Добричка духовна околия (презентация ТУК)
6. д-р Деница Димитрова: МУЛТИРЕЛИГИОЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО  (презентация ТУК)
7. маг. Василка Караиванова: Църквата „Св. Георги“ в гр. Одрин - пазител на духовност и културна памет на българите зад граница
Банер 1
©2018-2023 УниБИТ. Реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ