ПИЛОТНИ ОБЩИНИ
Екъпът се е спрял върху изследването на три големи общини Варна, Смолян и Болярово. Мотивите за този избор са различни за всяка община. За пилотни общини са избрани Болярово, Варна, Златоград, Смолян и Болярово.
ОБЩИНА ВАРНА

Община Варна –пилотна община за изследване по проект ДН15/4  ОТ 11.12.2017 г. към Фонд научни изследвания „Създаване на модел за опазване, популяризиране и социализация на православните храмове в България“

 

Изборът на община Варна за пилотна община за изследване по проект ДН15/4  ОТ 11.12.2017 г. към фонд научни изследвания „Създаване на модел за опазване, популяризиране и социализация на православните храмове в България“ е мотивиран от факта, че на територията на общината се намират много православни храмове, които не са само обект на поклонение, но и туристически обекти. Туристическият интерес към региона е обясним – Варна отдавна е доказал се модерен и търсен морски курорт. Интересът на туристите не е само към природните дадености, но и към разнообразното културно наследство в региона – Римските терми, експозицията на  РИМ –Варна, Побитите камъни, Катедралният храм „Свето Успение Богородично“, Музейният комплекс „Аладжа манастир“, Манастирът „Св.св. Константин и Елена“ в курорта Св.св. Константин и Елена, както и множеството църкви в по-малките населени места.

Изследователският ни интерес към община Варна е провокиран от активните действия на местната власт за опазване, развитие и популяризиране на културното наследство на своята територия. Общината активно си сътрудничи с Варненската митрополия, като с общи усилия и средства се изграждат нови храмове и се поддържат и реставрират старите.

По отношение на включване на изследвани обекти в туристически маршрути на територията на община Варна най-голямо значение за нас представлява Музейният комплекс „Аладжа манастир“, който по решение на Министерски съвет от 2015 г. се стопанисват за 10 г. от община Варна заедно с други обекти, които са със статут на археологически недвижими културни ценности: Римските терми на Одесос, Римската баня, Епископска базилика на Одесос, Варненският енеолитен некропол и Княжеският манастир. По този начин става възможно опазването на разкритите археологически ценности, ускоряването на проекти за тяхното експониране и социализация и организиране на културни събития на открито от страна на местната власт с активното участие на други институции,  на отделни граждани и представители на бизнеса. Местните политики за опазване на православните храмове създават модел за стопанисване и тяхната социализация чрез включването им в туристически маршрути.


ОБЩИНА СМОЛЯН
Община Смолян –пилотна община за изследване по проект ДН15/4  ОТ 11.12.2017 г. към Фонд научни изследвания „Създаване на модел за опазване, популяризиране и социализация на православните храмове в България“
 
Община Смолян заема голяма част от Родопите, където населението, по различни исторически причини е мултирелигиозно. В повечето от селищата съвместно от векове наред живеят християни и мюсюлмани. Проблемът с опазването на християнските паметници на територията на общината има не само религиозно значение. Този проблем тук тясно е свързан със запазването на националната идентичност през различните исторически периоди. Затова изследването и регистрирането на различните дейности на местното население, местната власт, на държавата и Българската православна църква за опазването и умножаването на християнските паметници е от особено важно значение за създаването на модел, валиден за страната.
На територията на Община Смолян се намира един от най-големите манастири в България – Бачковският манастир, който се поддържа и стопанисва основно от Светия Синод и БПЦ. Този голям християнски паметник е обект на голям поклоннически и културен туристически интерес. Вписан е в 100-те туристически обекти на България и ежегодно се посещава от хиляди туристи от страната и чужбина.
Но освен този паметник на християнската култура от национално значение, в Смолянска област могат да се открият множество църкви и параклиси в отделните големи и малки населени  места, които са обект на внимание и грижа от страна на местното население, бизнеса, общинската власт и БПЦ. Това са първите три църкви, построени през периода на Българското възраждане в селата Павелско, Гела и Широка лъка. Тези църкви са действащи, за тях се грижат свещениците и миряните. Те са обект на туристически интерес, особено църквата в Широка лъка, която е известна със своите икони и стенописи.
Община Смолян привлича туристи през цялата година, благодарение на своите природни дадености.  Основен притегателен център е курортът Пампорово, който се посещава и зиме и лете, както и природните забележителности около гр. Смолян. Недалеч от него са селата Стойките, Широка лъка, гр. Чепеларе, Павелско, Хвойна. По пътя от Пловдив за Пампорово се намира природният феномен „Чудните мостове“, който привлича туристи почти през цялата година. И съвсем естествено се очаква, че, благодарение на местната власт, БПЦ и самите граждани на Смолянска област  туристическият интерес ще обхване и православните храмове на територията на общината, стари и нови.
Много нови храмове се сроят на територията на Смолянска област. В гр. Смолян, в центъра се издига новопостроеният храм „Св. Висарион Смолянски“. Това е един от най-големите нови храмове  в страната, построен основно със средствата на едрия капитал в България.
Освен големи храмове в този район на страната в землищата на малки и големи села се поддържат  стари параклиси и се строят нови. Отделни фамилии и личности, както и представители на бизнеса ремонтират и поддържат старите параклиси, издигат нови на мястото на стари оброчища и по този начин умножават и популяризират православните храмове. В този район на странат този вид дарителска дейност по отношение на религиозните паметници е особено популярна. Новопостроени параклиси от отделни личности има в землищата на селата Стойките, Павелско, Чокманово, Гела, Старцево, недалече от гр. Златоград. Всичко, което е построено, е поддържано и опазвано от самото население, което е специфична местна политика.
 
ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Избор на община Болярово за пилотна община за изследване по проект ДН15/4 от 11.12.2017 г. към Фонд научни изследвания „Създаване на модел за опазване, популяризиране и социализация на православните храмове в България“

Община Болярово е третата община в България, която е избрана от екипа на проекта „Създаване на модел за опазване, социализация и съхраняване на православните християнски паметници в България“. Общината е най малкато от избраните други две – Смолян и Варна, но този признак е водещ. За резултатността на проекта е важно да се проследят дейностите и политиките по отношение опазването на християнското културно наследство в България не само в големи общини, но и в малките, които са по-ограничени във финансово отношение. Това бе основното основание да се спрем на община Болярово. Но освен този критерий, общината е важна за изследване и по друга, съществена причина. Община Болярово е кръстовище на древни цивилизации, където протичат етнокултурни процеси от северозапад (Балканския полуостров, Средна и Западна Европа) към югоизток (Мала Азия и Близкия изток) и обратно. Това обуславя спецификата и богатството на културно-историческото наследство на този край, което е отражение и резултат на многовековна история, носеща отпечатъците на бурни събития и невероятни превратности. 14 разкрити археологически обекта, 5 древни църкви и 5 крепости свидетелстват за богато и древно минало, с което жителите на Болярово с основание се гордеят.
Общината се намира в крайграничните части на България – югоизточната й част и непосредствено граничи с Република Турция. Известно е, че по различни исторически причини от другата страна на границата живее етническо българско население, което продължава да изповядва изконната си християнска религия. Най-яркото доказателство са храмовете в гр.Къркларели и гр. Одрин, които са действащи, за тях се грижат не само местните християни, но и българската държава, родолюбиви българи, културни и образователни институции. В рамките на трансграничното сътрудничество  община Елхово и община Болярово провеждат различни мероприятия и дейности, които илюстрират добрите съседски отношения.
Административен център на общината, която обхваща деветнадесет села, е град Болярово. В центъра на града се издига храмът „Св. Димитър“, построен само две години след окончателното освобождение на този край от османско робство, през 1887 г. църквата е възстановена, сега действаща. Тя е резултат на стремежа на българите - християни от с. Пашакьой (дн. гр. Болярово) за духовна свобода и независима църква.
Община Болярово с нейните 19 села е интересна за нас и по други причини. През Възраждането жителите на с. Дерекьой (дн. Воден) и с. Ахлатлии (Голямо Крушево) вземат живо участие в църковните борби на българския народ. Те са първите села в района, което минават към Българската екзархия. Докато съседните: Голям Боялък (Шарково), Малък Боялък (Малко Шарково) и Яйладжък (Горска поляна) остават към гръцката Цариградска патриаршия.
Днес в общината се отчита много голяма активност в опазването, социализирането и популяризирането на православните храмове. Тъй като повечето от църквите  на територията на общината са построени в края на 19 – началото на 20 век, те се нуждаят от особено внимание и грижа. Повечето от тях са обновени, реставрирани и реновирани, за което основна заслуга има местното общинско управление. Общината е разработила и реализирала няколко проекта, с които православните храмове са реставрирани или напълно възстановени. През периода 2008-2018 г.  по различни проекти, с участието и на църковното настоятелство са възстановени и реставрирани храмовете в селата Калин връх, Златиница, Ружица, Странджа, ремонтиран е храм „Св. Димитър Солунски“ в гр. Болярово. С участието на държавата през 2014 г. са извършени ремонтни дейности и е възстановена покривната конструкция на църквата „Св. Иван Рилски“ в с. Ситово, а през 2015 г. са ремонтирани църквите в селата Мамарчево, Малко Шарково, Шарково, Голямо Крушево и по този начи са съхранени храмовете.
 В културния календар на община Болярово християнските паметници заемат достойно място.  Тук се отбелязват, съвместно с БПЦ в лицето на църковното настоятелство Богоявление,Гергьовден, Великден, Лазаровден, димитровден – храмов празник в Болярово и други християнски паметници. Отделно селата отбелязват храмовите си празници – с. Горска поляна, с. Стефан Караджово и др.
Тъй като една от най-големите забележителности на региона е язовир „Малко Шарково", до границата с Турция, който се посещава от туристи и любители на природата, което допълнително засилва интереса към християнското културно наследство. Също така близостта с КПП Лесово поддържа поток от туристи към и от Турция.
Макар и от малките по територия общини в страната, община Болярово активно участва в различни национални сдружения и асоциации и развива  активна дейност в популяризирането на културното си наследство и в развитието на туризма. Член е на новоучредената Асоциация за местно развитие "Странджа", чиято цел е създаване на Еврорегион с Турция. Член е и на Сдружението на общините в Асоциацията на общинските гори. В партньорство и с останали общини от региона община Болярово кандидатства и ще реализира проект по ОПРР „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите „Тонзос - Магията на Тунджа. Маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа-Ямбол-Стралджа-Болярово".

 
 
 
Банер 1
©2018-2023 УниБИТ. Реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ