БИБЛИОГРАФИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

 

 1. M. Nikolova. V. Nikolova, D. Dimitrova. To the of the issue protection and promotion of orthodox churches in the border zones of Bulgaria (tourist routes and advertising) // XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018; UDC: 338.48-6: [726:27-523.42(497.2-192); DOI 10.20544/HORIZONS.A.23.2.18.P35; pp. 493-500.
 2. M. Nikolova, V. Chantov, Museums in villages as guardians of family memory and cultural heritage.// MELISA, Museum, Ethnics, Library and Information, Science, Studies, Archives. 1-2 October 2018, Beograd /under print/
 3. М. Николова, Създаване на модел на опазване, социализация и популяризиране на християнските паметници в България. Докладът е представен на XII международен пътуващ семинар на УниБИТ.// сб. Съвременни измерения на Европейското образование и научно пространство, Рим, Италия 18-23 май 2018г., Т. 6, 2018, Изд. „За Буквите – О писменехъ”, ISSN: 2367-7988, София, 2018, с. 65-68.
 4. М. Николова, В. Николова, Актуальные практики сохранения христианских памятников и религиозных традиций в Болгарии // Международная научно-практическая конференция „Основные направления реализации программы действий по Международному десятилетию сближения культур”, 15-16 ноября 2018, UNESCO 2018, Алматы 2018, ISBN 978-601-298-727-0, с. 217-221.
 5. S. Denchev, I. Yankova, M.S. Nikolova, S. Stancheva. STUDYING CULTURAL HERITAGE AS A CONTEMPORARY FORM OF UNIVERSITY EDUCATION // EDULEARN18 Proceedings; 10th International Conference on Education and New Learning Technologies; Palma, Spain. 2-4 July, 2018. ISBN: 978-84-09-02709-5 / ISSN: 2340-1117; Publisher: IATED; pp. 1849-1853.
 6. M.S. Nikolova, S. Denchev, V. Nikolova, S. Vasileva. WIDENING THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS BY INCLUDING THEM IN ACADEMIC RESEARCH PROJECTS // ICERI2018 Proceedings; 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 12-14 November, 2018; Seville, Spain; ISBN: 978-84-09-05948-5; ISSN: 2340-1095; doi: 10.21125/iceri.2018.1391; Publication year: 2018pp. 1757-1760.
 7. S. Denchev, M.S. Nikolova, V. Nikolova, THE UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR FOR CREATING PROFESSIONAL PRACTICAL SKILLS IN THE SPHERE OF TOURISM, // INTED2019 Proceedings, 13th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 11-13 March, 2019. ISBN: 978-84-09-08619-1/ ISSN: 2340-1079; doi: 10.21125/inted.2019; Publisher: IATED; pp. 2360-2363.
 8. M. Nikolova, S. Denchev, S. Stancheva, V. Nikolova. The experience of the university of library studies and informatiоn technologies with the expansion of the university education in the sphere of cultural heritage by studying local cultural policies // EDULEARN19 Proceedings; 10th International Conference on Education and New Learning Technologies; Palma, Spain. 1-3 July, 2019. ISBN: 978-84-09-02709-5 / ISSN: 2340-1117; Publisher: IATED; pp. …………...
 9. М. Николова, Руският опит в социализиране на православните храмове в съвременна градска среда.// сб. Общество на знанието и хуманизмът на XXI век, XVI Национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2018 г., Изд. „За буквите – О писменехъ”, ISSN 1314-7099, София, 2019, с. 447-452 /под печат/.
 10. С. Василева, Опазването на обекти на религиозното наследство като част от политиките за културно сътрудничество между Республика България и Република Турция.// Национална научна конференция «Дни на науката», организирана от Съюз на учените в България - Пловдив, 2-3 ноември 2018г. // сб. Научни трудове на Съюз на учените в България, периодично, реферирано и индексирано издание, включено и в Националния референтен списък на НАЦИД, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том V, ISSN-1311-9400 (Print) ISSN-2534-9368 (On-line), Пловдив, 2019, с. 99-103.
 11. С. Василева, Д. Пенерлиев, Религиозното културно наследство като ресурс за развитие на туризъм в област Шумен.// сб. Общество на знанието и хуманизмът на XXI век, XVI Национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2018 г., изд. „За буквите – О писменехъ”, ISSN 1314-7099, София, 2019, с. 300-309 /под печат/.
 12. В. Караиванова, Теренни изследвания на малки населени места – село Павелско. // сб. Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, Том XIV, 2019. София, 2019. с. 665-667.
 13. Д. Димитрова, Манастирът „Св. Наум” – пример на опазване, социализация и популяризация на православни паметници в Македония.// сб. Общество на знанието и хуманизмът на XXI век, XVI Национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2018 г., Изд. „За буквите – О писменехъ”, ISSN 1314-7099, София, 2019, с. 440-446 /под печат/.
 14. М. Николова, Добри практики за опазване и съхраняване на културното религиозно наследство в община Смолян. // Седми международен семинар на тема: „Интелектуалната собственост и дигиталните хора” 24 април 2019 – посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) и Пловдив – Европейска столица на културата – 2019г. София, 2019 /под печат/.
 15. М. Николова, Съвременното състояние на православните християнски паметници на територията на община Варна. // Докладът е представен на XIII международен пътуващ семинар на УниБИТ.// сб. Съвременни измерения на Европейското образователно и научно пространство. Българо-австрийски културни общувания, Виена, Австрия 26-31 май 2019, Т. 7, 2019, Изд. „За Буквите – О писменехъ”, ISSN: 2367-7988, София, 2019 /под печат/.

 

 1. Аладжов, Димчо. Християнски паметници по северните разклонения на Източните Родопи / Димчо Аладжов. // В: Шипка. - VII, 83 (18 апр. 1994 ; N 84, 19 апр. 1994).
 2. Атанасов, Атанас Дойчев. Духовният венец на Панагюрище : исторически очерк / Атанас Атанасов, Боян Ангелов, Ирина Ботева. - София : Богианна, 2015 ([София] : [Скала]). - 104 с.
 3. Банов, Виктор Валентинов. Православните храмове на Перник / Виктор Банов ; [предг. Димитър Киров]. - [Перник] : Дворец на културата, 2014 ([Перник] : Аргус). - 168 с.
 4. Белчев, Деян Емилов. Православни църкви и манастири в Плевенския край : от IV век до наши дни / Деян Емилов Белчев. - В. Търново : Фабер, 2017. - 327 с.
 5. Василев, Иван. История на храмовете в село Тополово / Иван Василев. - Асеновград : Екобелан, 2008. - 108 с.
 6. Вачев, Хитко Стефанов. Арбанаси и църквата "Рождество Христово" : български църкви и манастири / [текст Хитко Вачев, Пламен Павлов] ; [снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски]. - София : ИК Борина, 2013 ([Чешка република]). - 32 с.
 7. Велинов, Емил. В България има 8000 църкви и манастири, всички храмове са 9800 : интервю с Емил Велинов, директор на дирекция "Вероизповедания" към МС / Николай Москов. - МС - Министерски съвет. // В: 24 часа. - Год. 24, бр. 94 (8 апр. 2015), с. 13, 16.
 8. Вълнев, Костадин Спиридонов. Из миналото на църквата "Св. св. Константин и Елена", село Момчиловци : 1836-2016 / Костадин Сп. Вълнев. - Смолян : Принта КОМ, 2016. - 96 с.
 9. Гащилов, Иван Николов. Църкви, манастири и параклиси, построени от юговските майстори / Иван Гащилов. - Пловдив : Интелексперт-94, 2014. - 240 с.
 10. Георгиева, Емилия Крумова. Храм "Рождество Пресвята Богородица" гр. Елена : библиографско изследване / състав., предг. Емилия Георгиева. - 2. доп. и прераб. изд. - В. Търново : Фабер, 2015. - 60 с.
 11. Двеста 200 години храм "Успение на Пресвета Богородица" : научна конференция 7-8 юли 2017 г. - [София] : Ефект Адвъртайзинг, 2017. - 184 с.
 12. Джамбов, Иван Христов. Наблюдения върху две църкви в землището на с. Новаково, община Асеновград / Иван Джамбов. - Рез. на англ. ез. // В: Годишник на Регионален археологически музей - Пловдив. - Т. 12 (2014), с. 293-299.
 13. Джурова, Аксиния Добрева. Чудотворни християнски светини в България / Аксиния Джурова, Иван Патев, Калина Минчева. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2008 ([София : Унив. изд. Св. Климент Охридски]). - 64 с.
 14. Димитров, Божидар. Златоград : Пътеводител / Божидар Димитров. - [София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 85 с.
 15. Димитров, Божидар. Християнски храмове, реставрирани или новопостроени от Националния исторически музей и Сдружение "Плиска" / Божидар Димитров ; [снимки Тодор Димитров, Анастас Анастасов]. - София : Чудомира, 2017. - 64 с.
 16. Динчев, Венцислав Николов. "Св. София" и Сердика / Венцислав Динчев ; [прев. Анелия Касабова] = Die "Hl. Sophia" und Serdica / Ventzislav Dintchev ; [Übers. aus dem Bulg. Anelia Kassabova]. - София : Craft House Bulgaria, 2014 (София : Кушовалиев). - 131 с.
 17. Дойчинов, Димитър Станимиров. Историята на храма "Св. Анна" и историята на с. Велковци / Димитър Дойчинов, Велин Петров. - София : Междунар. акад. по българознание, иновации и култура, 2017 ([Перник] : Аргус). - 144 с.
 18. Захов, Георги Славев. Храмът "Успение Богородично" в Шипочан - огнище на вярата / Георги Захов ; [ред. Георги Хаджийски] ; [фотогр. Младен Катранджиев]. - 2. прераб. и доп. изд. - Самоков : Георги Захов, 2018 (София : Оптимал принт). - 114 с.
 19. Идакиев, Симеон Кирилов. Непознатият Златоград: от Коста Рика до Златоград / Симеон Идакиев. - Варна : Славена, 2009. - 48 с.
 20. Казанджиев, Георги Атанасов. История на храм "Света Троица" / Георги Казанджиев, Тодор Нинов. - 2. прераб. и доп. изд. - Добрич : ФолиАрт, 2014. - 240 с
 21. Как бе построена църквата "Света Троица" в Банско : разкази от старо и ново време, събрани по случай 180 години от освещаването на храма / състав., [текст] Никола Янчовичин ; [снимки Ваня Грънчарова]. - [София] : Пенсофт, 2017 ([София] : [Пулсио принт]). - 72 с.
 22. Кинов, Валери Гатов. Скални манастири в България : български църкви и манастири / [текст Валери Кинов, Антоний Ханджийски] ; [снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски]. - София : ИК Борина, 2014 ([Чехия]). - 32 с.
 23. Клисаров, Николай Георгиев. Църкви от Смолянския край - ХIХ век : история, строителство, стенописи, зографи / Николай Георгиев Клисаров. - София : [Н. Клисаров], 1997. - 361 л. : с черт., табл. ; 31 x 22 см + 1 автореферат (34 с. ; 20 см)
 24. Клисаров, Николай Георгиев. Църквата Успение Богородично, с. Широка Лъка, Смолянско / Николай Клисаров. - Смолян : Ист. музей С. Шишков, 2003 (София : Арка). - 79 с.
 25. Културно-религиозен маршрут "Виа Понтика". Бургаска област. - [Бургас] : ИК Знаци, 2014 ([Бургас] : [Информа принт]). - 108 с.
 26. Кънчев, Красимир Неделчев. Църква "Свети великомъченик Димитър" в село Янково - сто години стожер на православието / Красимир Н. Кънчев. - Шумен : Юни Експрес, 2007 (Шумен : Ейро Клима). - 36 с.
 27. Кьосева, Мария. Конституционни и законови модели на църковно-държавни отношения и правен статус на православните църкви в други държавил// В: Правна мисъл. - Год. 51, бр. 1 (2010), с. 7-21.
 28. Минчева, Атанаска. Староселци и техният православен храм "Свето Успение Богородично" / Атанаска Минчева. - Силистра : Ковачев, 2013. - 255 с.
 29. Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий. Опис - турски документи за църковно-националната борба на българския народ и за християнските църкви в Османската империя XV - XX в. / Състав. Михаила Стайнова ; Ред. Кирила Възвъзова-Каратеодорова. - София : Нар. библ. Кирил и Методий, 1971 (1972). - 95 с.
 30. Овчаров, Николай Димитров. От Златоград до Перперикон : едно пътешествие в миналото / Николай Овчаров. - Варна : Славена, 2007. - 48 с
 31. Опознавателен поклоннически пътеуказател към духовните светилища в Софийското светогорие : манастири, енорийски храмове, параклиси, оброчища / състав. Желязко Тодоров, Зорница Костадинова. - София : Синодално изд., 2011 ([София] : [Симолини]). - 262 с.
 32. Параклисът на Преподобна Параскева Епиватска известна като Св. Петка в община Чавдар / Състав. Буян Филчев ; Фотогр. Буян Филчев и др. - [София] : Студио К-дизайн, 2008 ([София] : ПК Д. Благоев). - 24 с.
 33. Пеева, Ирина Владимирова. Святата земя българска : истории и легенди за градежа и чудесата в родни църкви и манастири / Ирина Пеева ; предг. Ивайло Шопски. - София : Камея Груп, 2018.
 34. Пенчева, Жана Христова. Български православни храмове през Възраждането / Жана Пенчева ; [фотогр. Йоан Марков]. - В. Търново : Фабер, 2015. - 352 с.
 35. Православие и краезнание : Материали от Втората нац. конф. "Православие и краезнание" Ст. Загора 2006 / Състав., [предг.] Марин Ковачев и др. ; Науч. ред. Петър Гарена. - [В. Търново] : Астарта, 2006. - 343 с.
 36. Проданов, Димитър Тосков. Небесни покровители на град Батак : Църкви, параклиси и жития на светии / Димитър Проданов. - Пловдив : [Изд. авт.], 2005 (Пазарджик : Първа частна печ.). - 63 с.
 37. Религия и политика на Балканите / Състав. и прев. Ина Мерджанова. - Силистра : Фонд. Демос, 2004 ([Силистра] : Ковачев). - 244 с.
 38. Ричардсън, Брайън. Направи го сега! : предизвикателството да основаваш нови църкви / Брайън Ричардсън ; [прев. от англ. Божидарка Янева]. - [София] : Госпъл, 2013 ([София] : [Манта принт]). - 116 с.
 39. Стойкова, Мариела. Златоград : обители на християнската духовност / Мариела Стойкова ; [фотогр. М. Стойкова, К. Перьов]. - Варна : Славена, 2014. - 72 с.
 40. Стопански и културен живот в Родопите и Тракия (ХIХ-ХХ в.) : сборник с доклади и съобщения от международна научна конференция, Смолян, 14 юни 2017 г. / състав. Зоя Начева ... [и др.] ; ред. Зоя Начева, Таня Марева ; предг. Пламен Митев. - Смолян : Зеа-Принт, 2017
 41. Стоянов, Светлозар Димков. Фотоалбум - на православни храмове, скални църкви, манастири и стенописи от България / [фотогр., текст] Светлозар Стоянов = Photo album - orthodox temples, rock churches , monasteries and frescoes of Bulgaria / Svetlozar Stoyanov ; [прев. на англ. ез. Надя Иванова] = Фотоальбом - православных храмов, скальных церквей, монастырей и фрески из Болгарии / Светлозар Стоянов ; [прев. на рус. ез. Андреана Бъчварова]. - 5. доп. и прераб. изд. - София : [Изд. авт.], 2012 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 1 албум (178 с.) : с цв. ил., портр. ; 30 см
 42. Табаков, Стилиян. Столичен храм "Св. св. Кирил и Методий" : минало и настояще / свещеник Стилиян Табаков. - София : Енор. изд. център Храм "Свв. Кирил и Методий", 2009 ([София] : [Джовани принт]). - 234 с.
 43. Трифонова, Жечка. Пътеводител на българските манастири и църкви / Жечка Трифонова, Ванина Паскалева ; [фотограф Атанас Паскалев ... и др.]. - [София] : Бук Бутик, 2012 ([София] : Дедракс). - 70 с.
 44. Христов, Христо Георгиев. Храм "Св. Димитър" - село Горно Белево / Христо Георгиев ; [ред., послесл. Трифон Митев]. - Ст. Загора : Лаген, 2015 (Ст. Загора : Литера принт). - 24 с.
 45. Църквите в Югоизточна България: История и култура : Сборник с материали от научна конференция, посветена на 150-та годишнина от създаването на Стралджанската църква "Св. Архангел Михаил", гр. Стралджа, 7 ноември 2007 г. / Състав. Добрина Берова ; Науч. ред. Иван Русев. - Ямбол : [Светлина], 2008. - 160 с.
 46. Чилингиров, Асен Борисов. Софийската "Света София" и нейните изследвания / Асен Чилингиров. - София : Херон Прес, 2013. - 262 с.
 47. Шалапатов, Димитър Тодоров. Български християнски храмове в Западна (Беломорска) Тракия. - [Хасково] : Димитър Шалапатов, 2018 ([Хасково] : Конас). - 1 албум (40 с.)
 48. Шукеров, Петър Тодоров.Земята гледа небето : хора и православни храмове в Средните Родопи / Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов ; [предисл. Димитър Михайлов] ; [снимки Иван Патев ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2015. - 304 с.
 49. Щерионов, Щелиян Димитров. Православието в Созопол : минало и настояще / Щелиян Д. Щерионов ; [снимки Мариета Танева ... и др.]. - София : [Регалия 6], 2017 ([София] : Симолини 94). - 96 с.

 

СОЦИАЛНА ИНВЕНЦИЯ НА РЕЛИГИОЗНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
СБОРНИК ИЗСЛЕДВАНИЯ. СПОДЕЛЕН ОПИТ
Loading...
Банер 1
©2018-2022 УниБИТ. Реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ