BIBLIOGRAPHY AND PUBLICATIONS

 

 1. M. Nikolova. V. Nikolova, D. Dimitrova. To the of the issue protection and promotion of orthodox churches in the border zones of Bulgaria (tourist routes and advertising) // XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018; UDC: 338.48-6: [726:27-523.42(497.2-192); DOI 10.20544/HORIZONS.A.23.2.18.P35; pp. 493-500.
 2. M. Nikolova, V. Chantov, Museums in villages as guardians of family memory and cultural heritage.// MELISA, Museum, Ethnics, Library and Information, Science, Studies, Archives. 1-2 October 2018, Beograd /under print/
 3. М. Николова, Създаване на модел на опазване, социализация и популяризиране на християнските паметници в България. Докладът е представен на XII международен пътуващ семинар на УниБИТ.// сб. Съвременни измерения на Европейското образование и научно пространство, Рим, Италия 18-23 май 2018г., Т. 6, 2018, Изд. „За Буквите – О писменехъ”, ISSN: 2367-7988, София, 2018, с. 65-68.
 4. М. Николова, В. Николова, Актуальные практики сохранения христианских памятников и религиозных традиций в Болгарии // Международная научно-практическая конференция „Основные направления реализации программы действий по Международному десятилетию сближения культур”, 15-16 ноября 2018, UNESCO 2018, Алматы 2018, ISBN 978-601-298-727-0, с. 217-221.
 5. S. Denchev, I. Yankova, M.S. Nikolova, S. Stancheva. STUDYING CULTURAL HERITAGE AS A CONTEMPORARY FORM OF UNIVERSITY EDUCATION // EDULEARN18 Proceedings; 10th International Conference on Education and New Learning Technologies; Palma, Spain. 2-4 July, 2018. ISBN: 978-84-09-02709-5 / ISSN: 2340-1117; Publisher: IATED; pp. 1849-1853.
 6. M.S. Nikolova, S. Denchev, V. Nikolova, S. Vasileva. WIDENING THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS BY INCLUDING THEM IN ACADEMIC RESEARCH PROJECTS // ICERI2018 Proceedings; 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 12-14 November, 2018; Seville, Spain; ISBN: 978-84-09-05948-5; ISSN: 2340-1095; doi: 10.21125/iceri.2018.1391; Publication year: 2018pp. 1757-1760.
 7. S. Denchev, M.S. Nikolova, V. Nikolova, THE UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR FOR CREATING PROFESSIONAL PRACTICAL SKILLS IN THE SPHERE OF TOURISM, // INTED2019 Proceedings, 13th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 11-13 March, 2019. ISBN: 978-84-09-08619-1/ ISSN: 2340-1079; doi: 10.21125/inted.2019; Publisher: IATED; pp. 2360-2363.
 8. M. Nikolova, S. Denchev, S. Stancheva, V. Nikolova. The experience of the university of library studies and informatiоn technologies with the expansion of the university education in the sphere of cultural heritage by studying local cultural policies // EDULEARN19 Proceedings; 10th International Conference on Education and New Learning Technologies; Palma, Spain. 1-3 July, 2019. ISBN: 978-84-09-02709-5 / ISSN: 2340-1117; Publisher: IATED; pp. …………...
 9. М. Николова, Руският опит в социализиране на православните храмове в съвременна градска среда.// сб. Общество на знанието и хуманизмът на XXI век, XVI Национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2018 г., Изд. „За буквите – О писменехъ”, ISSN 1314-7099, София, 2019, с. 447-452 /под печат/.
 10. С. Василева, Опазването на обекти на религиозното наследство като част от политиките за културно сътрудничество между Республика България и Република Турция.// Национална научна конференция «Дни на науката», организирана от Съюз на учените в България - Пловдив, 2-3 ноември 2018г. // сб. Научни трудове на Съюз на учените в България, периодично, реферирано и индексирано издание, включено и в Националния референтен списък на НАЦИД, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том V, ISSN-1311-9400 (Print) ISSN-2534-9368 (On-line), Пловдив, 2019, с. 99-103.
 11. С. Василева, Д. Пенерлиев, Религиозното културно наследство като ресурс за развитие на туризъм в област Шумен.// сб. Общество на знанието и хуманизмът на XXI век, XVI Национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2018 г., изд. „За буквите – О писменехъ”, ISSN 1314-7099, София, 2019, с. 300-309 /под печат/.
 12. В. Караиванова, Теренни изследвания на малки населени места – село Павелско. // сб. Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, Том XIV, 2019. София, 2019. с. 665-667.
 13. Д. Димитрова, Манастирът „Св. Наум” – пример на опазване, социализация и популяризация на православни паметници в Македония.// сб. Общество на знанието и хуманизмът на XXI век, XVI Национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2018 г., Изд. „За буквите – О писменехъ”, ISSN 1314-7099, София, 2019, с. 440-446 /под печат/.
 14. М. Николова, Добри практики за опазване и съхраняване на културното религиозно наследство в община Смолян. // Седми международен семинар на тема: „Интелектуалната собственост и дигиталните хора” 24 април 2019 – посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) и Пловдив – Европейска столица на културата – 2019г. София, 2019 /под печат/.
 15. М. Николова, Съвременното състояние на православните християнски паметници на територията на община Варна. // Докладът е представен на XIII международен пътуващ семинар на УниБИТ.// сб. Съвременни измерения на Европейското образователно и научно пространство. Българо-австрийски културни общувания, Виена, Австрия 26-31 май 2019, Т. 7, 2019, Изд. „За Буквите – О писменехъ”, ISSN: 2367-7988, София, 2019 /под печат/.

 

 1. Аладжов, Димчо. Християнски паметници по северните разклонения на Източните Родопи / Димчо Аладжов. // В: Шипка. - VII, 83 (18 апр. 1994 ; N 84, 19 апр. 1994).
 2. Атанасов, Атанас Дойчев. Духовният венец на Панагюрище : исторически очерк / Атанас Атанасов, Боян Ангелов, Ирина Ботева. - София : Богианна, 2015 ([София] : [Скала]). - 104 с.
 3. Банов, Виктор Валентинов. Православните храмове на Перник / Виктор Банов ; [предг. Димитър Киров]. - [Перник] : Дворец на културата, 2014 ([Перник] : Аргус). - 168 с.
 4. Белчев, Деян Емилов. Православни църкви и манастири в Плевенския край : от IV век до наши дни / Деян Емилов Белчев. - В. Търново : Фабер, 2017. - 327 с.
 5. Василев, Иван. История на храмовете в село Тополово / Иван Василев. - Асеновград : Екобелан, 2008. - 108 с.
 6. Вачев, Хитко Стефанов. Арбанаси и църквата "Рождество Христово" : български църкви и манастири / [текст Хитко Вачев, Пламен Павлов] ; [снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски]. - София : ИК Борина, 2013 ([Чешка република]). - 32 с.
 7. Велинов, Емил. В България има 8000 църкви и манастири, всички храмове са 9800 : интервю с Емил Велинов, директор на дирекция "Вероизповедания" към МС / Николай Москов. - МС - Министерски съвет. // В: 24 часа. - Год. 24, бр. 94 (8 апр. 2015), с. 13, 16.
 8. Вълнев, Костадин Спиридонов. Из миналото на църквата "Св. св. Константин и Елена", село Момчиловци : 1836-2016 / Костадин Сп. Вълнев. - Смолян : Принта КОМ, 2016. - 96 с.
 9. Гащилов, Иван Николов. Църкви, манастири и параклиси, построени от юговските майстори / Иван Гащилов. - Пловдив : Интелексперт-94, 2014. - 240 с.
 10. Георгиева, Емилия Крумова. Храм "Рождество Пресвята Богородица" гр. Елена : библиографско изследване / състав., предг. Емилия Георгиева. - 2. доп. и прераб. изд. - В. Търново : Фабер, 2015. - 60 с.
 11. Двеста 200 години храм "Успение на Пресвета Богородица" : научна конференция 7-8 юли 2017 г. - [София] : Ефект Адвъртайзинг, 2017. - 184 с.
 12. Джамбов, Иван Христов. Наблюдения върху две църкви в землището на с. Новаково, община Асеновград / Иван Джамбов. - Рез. на англ. ез. // В: Годишник на Регионален археологически музей - Пловдив. - Т. 12 (2014), с. 293-299.
 13. Джурова, Аксиния Добрева. Чудотворни християнски светини в България / Аксиния Джурова, Иван Патев, Калина Минчева. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2008 ([София : Унив. изд. Св. Климент Охридски]). - 64 с.
 14. Димитров, Божидар. Златоград : Пътеводител / Божидар Димитров. - [София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 85 с.
 15. Димитров, Божидар. Християнски храмове, реставрирани или новопостроени от Националния исторически музей и Сдружение "Плиска" / Божидар Димитров ; [снимки Тодор Димитров, Анастас Анастасов]. - София : Чудомира, 2017. - 64 с.
 16. Динчев, Венцислав Николов. "Св. София" и Сердика / Венцислав Динчев ; [прев. Анелия Касабова] = Die "Hl. Sophia" und Serdica / Ventzislav Dintchev ; [Übers. aus dem Bulg. Anelia Kassabova]. - София : Craft House Bulgaria, 2014 (София : Кушовалиев). - 131 с.
 17. Дойчинов, Димитър Станимиров. Историята на храма "Св. Анна" и историята на с. Велковци / Димитър Дойчинов, Велин Петров. - София : Междунар. акад. по българознание, иновации и култура, 2017 ([Перник] : Аргус). - 144 с.
 18. Захов, Георги Славев. Храмът "Успение Богородично" в Шипочан - огнище на вярата / Георги Захов ; [ред. Георги Хаджийски] ; [фотогр. Младен Катранджиев]. - 2. прераб. и доп. изд. - Самоков : Георги Захов, 2018 (София : Оптимал принт). - 114 с.
 19. Идакиев, Симеон Кирилов. Непознатият Златоград: от Коста Рика до Златоград / Симеон Идакиев. - Варна : Славена, 2009. - 48 с.
 20. Казанджиев, Георги Атанасов. История на храм "Света Троица" / Георги Казанджиев, Тодор Нинов. - 2. прераб. и доп. изд. - Добрич : ФолиАрт, 2014. - 240 с
 21. Как бе построена църквата "Света Троица" в Банско : разкази от старо и ново време, събрани по случай 180 години от освещаването на храма / състав., [текст] Никола Янчовичин ; [снимки Ваня Грънчарова]. - [София] : Пенсофт, 2017 ([София] : [Пулсио принт]). - 72 с.
 22. Кинов, Валери Гатов. Скални манастири в България : български църкви и манастири / [текст Валери Кинов, Антоний Ханджийски] ; [снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски]. - София : ИК Борина, 2014 ([Чехия]). - 32 с.
 23. Клисаров, Николай Георгиев. Църкви от Смолянския край - ХIХ век : история, строителство, стенописи, зографи / Николай Георгиев Клисаров. - София : [Н. Клисаров], 1997. - 361 л. : с черт., табл. ; 31 x 22 см + 1 автореферат (34 с. ; 20 см)
 24. Клисаров, Николай Георгиев. Църквата Успение Богородично, с. Широка Лъка, Смолянско / Николай Клисаров. - Смолян : Ист. музей С. Шишков, 2003 (София : Арка). - 79 с.
 25. Културно-религиозен маршрут "Виа Понтика". Бургаска област. - [Бургас] : ИК Знаци, 2014 ([Бургас] : [Информа принт]). - 108 с.
 26. Кънчев, Красимир Неделчев. Църква "Свети великомъченик Димитър" в село Янково - сто години стожер на православието / Красимир Н. Кънчев. - Шумен : Юни Експрес, 2007 (Шумен : Ейро Клима). - 36 с.
 27. Кьосева, Мария. Конституционни и законови модели на църковно-държавни отношения и правен статус на православните църкви в други държавил// В: Правна мисъл. - Год. 51, бр. 1 (2010), с. 7-21.
 28. Минчева, Атанаска. Староселци и техният православен храм "Свето Успение Богородично" / Атанаска Минчева. - Силистра : Ковачев, 2013. - 255 с.
 29. Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий. Опис - турски документи за църковно-националната борба на българския народ и за християнските църкви в Османската империя XV - XX в. / Състав. Михаила Стайнова ; Ред. Кирила Възвъзова-Каратеодорова. - София : Нар. библ. Кирил и Методий, 1971 (1972). - 95 с.
 30. Овчаров, Николай Димитров. От Златоград до Перперикон : едно пътешествие в миналото / Николай Овчаров. - Варна : Славена, 2007. - 48 с
 31. Опознавателен поклоннически пътеуказател към духовните светилища в Софийското светогорие : манастири, енорийски храмове, параклиси, оброчища / състав. Желязко Тодоров, Зорница Костадинова. - София : Синодално изд., 2011 ([София] : [Симолини]). - 262 с.
 32. Параклисът на Преподобна Параскева Епиватска известна като Св. Петка в община Чавдар / Състав. Буян Филчев ; Фотогр. Буян Филчев и др. - [София] : Студио К-дизайн, 2008 ([София] : ПК Д. Благоев). - 24 с.
 33. Пеева, Ирина Владимирова. Святата земя българска : истории и легенди за градежа и чудесата в родни църкви и манастири / Ирина Пеева ; предг. Ивайло Шопски. - София : Камея Груп, 2018.
 34. Пенчева, Жана Христова. Български православни храмове през Възраждането / Жана Пенчева ; [фотогр. Йоан Марков]. - В. Търново : Фабер, 2015. - 352 с.
 35. Православие и краезнание : Материали от Втората нац. конф. "Православие и краезнание" Ст. Загора 2006 / Състав., [предг.] Марин Ковачев и др. ; Науч. ред. Петър Гарена. - [В. Търново] : Астарта, 2006. - 343 с.
 36. Проданов, Димитър Тосков. Небесни покровители на град Батак : Църкви, параклиси и жития на светии / Димитър Проданов. - Пловдив : [Изд. авт.], 2005 (Пазарджик : Първа частна печ.). - 63 с.
 37. Религия и политика на Балканите / Състав. и прев. Ина Мерджанова. - Силистра : Фонд. Демос, 2004 ([Силистра] : Ковачев). - 244 с.
 38. Ричардсън, Брайън. Направи го сега! : предизвикателството да основаваш нови църкви / Брайън Ричардсън ; [прев. от англ. Божидарка Янева]. - [София] : Госпъл, 2013 ([София] : [Манта принт]). - 116 с.
 39. Стойкова, Мариела. Златоград : обители на християнската духовност / Мариела Стойкова ; [фотогр. М. Стойкова, К. Перьов]. - Варна : Славена, 2014. - 72 с.
 40. Стопански и културен живот в Родопите и Тракия (ХIХ-ХХ в.) : сборник с доклади и съобщения от международна научна конференция, Смолян, 14 юни 2017 г. / състав. Зоя Начева ... [и др.] ; ред. Зоя Начева, Таня Марева ; предг. Пламен Митев. - Смолян : Зеа-Принт, 2017
 41. Стоянов, Светлозар Димков. Фотоалбум - на православни храмове, скални църкви, манастири и стенописи от България / [фотогр., текст] Светлозар Стоянов = Photo album - orthodox temples, rock churches , monasteries and frescoes of Bulgaria / Svetlozar Stoyanov ; [прев. на англ. ез. Надя Иванова] = Фотоальбом - православных храмов, скальных церквей, монастырей и фрески из Болгарии / Светлозар Стоянов ; [прев. на рус. ез. Андреана Бъчварова]. - 5. доп. и прераб. изд. - София : [Изд. авт.], 2012 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 1 албум (178 с.) : с цв. ил., портр. ; 30 см
 42. Табаков, Стилиян. Столичен храм "Св. св. Кирил и Методий" : минало и настояще / свещеник Стилиян Табаков. - София : Енор. изд. център Храм "Свв. Кирил и Методий", 2009 ([София] : [Джовани принт]). - 234 с.
 43. Трифонова, Жечка. Пътеводител на българските манастири и църкви / Жечка Трифонова, Ванина Паскалева ; [фотограф Атанас Паскалев ... и др.]. - [София] : Бук Бутик, 2012 ([София] : Дедракс). - 70 с.
 44. Христов, Христо Георгиев. Храм "Св. Димитър" - село Горно Белево / Христо Георгиев ; [ред., послесл. Трифон Митев]. - Ст. Загора : Лаген, 2015 (Ст. Загора : Литера принт). - 24 с.
 45. Църквите в Югоизточна България: История и култура : Сборник с материали от научна конференция, посветена на 150-та годишнина от създаването на Стралджанската църква "Св. Архангел Михаил", гр. Стралджа, 7 ноември 2007 г. / Състав. Добрина Берова ; Науч. ред. Иван Русев. - Ямбол : [Светлина], 2008. - 160 с.
 46. Чилингиров, Асен Борисов. Софийската "Света София" и нейните изследвания / Асен Чилингиров. - София : Херон Прес, 2013. - 262 с.
 47. Шалапатов, Димитър Тодоров. Български християнски храмове в Западна (Беломорска) Тракия. - [Хасково] : Димитър Шалапатов, 2018 ([Хасково] : Конас). - 1 албум (40 с.)
 48. Шукеров, Петър Тодоров.Земята гледа небето : хора и православни храмове в Средните Родопи / Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов ; [предисл. Димитър Михайлов] ; [снимки Иван Патев ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2015. - 304 с.
 49. Щерионов, Щелиян Димитров. Православието в Созопол : минало и настояще / Щелиян Д. Щерионов ; [снимки Мариета Танева ... и др.]. - София : [Регалия 6], 2017 ([София] : Симолини 94). - 96 с.

 

Банер 1
©2018-2022 УниБИТ. Реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ